مشاور قابل اعتماد شما برای ترکی تابعیت توسط سرمایھ گذاری

TRLink, از طریق تیم حرفھ ای خود ، مراحل اخذ تابعیت ترکیھ را ساده تر کرده و شما را راھنمایی می کند کھ ملک مناسبی را برای خود انتخاب کنید
ما از طریق تیم مشاوران و وکلای مجرب ما از حفظ حریم خصوصی و حقوق شما اطمینان می یابیم و در پی 90 روز درخواست پس از خرید ملک مناسب در ھر شھری در ترکیھ ، برای شما و ھمسر و فرزندان زیر ھجده سال ، تابعیت ترکیھ را تضمین می کنیم. یک یا چند ھمسر کاملًا تحت پوشش

فرصت زندگی

تجارت و تجارت خود را در کشور در حال رشد اسلامی سریع حل و فصل کنید ، از امنیت ، ایمنی ، آرامش خاطر ، سھولت درمسافرت و حرکت ، مراقبت ھای بھداشتی در سطح جھانی ، تحصیلات و کلیھ حقوق شھروندی ترکیھ بھره مند شوید

مسیر سرمایھ گذاری خود را انتخاب کنید

روش سرمایھ گذاری را انتخاب کنید کھ مناسب شما باشد ، و تیم مشاوره ما کلیھ مراحل قانونی را از طریق تھیھ و ترجمھ اسناد مورد نیاز و ارائھ آنھا را تسھیل می کند

خرید ملک

خرید یک یا چند ملک بھ ارزش 250،000 دلار

بازده پیش بینی شده 7٪ - 12٪ سالانه
ملزم به فروش ملک به مدت سه سال نیست

سپرده بانکی

سپرده نقدی یا سرمایھ گذاری 500،000 دلار

بازده پیش بینی شده 12-18٪ در سال
لازم نیست آن را به مدت سه سال پس بکشید یا آن را دور بیندازید